web site traffic statistics Eskrim Turnuvalar覺nda Hakem 襤le Nas覺l Anla覺l覺r – Parat Ripost Dergi

Eskrim Turnuvalar覺nda Hakem 襤le Nas覺l Anla覺l覺r

Eskrim hakemi ile tart覺s怬man覺n %100 bas怬ar覺s覺zl覺k oran覺 vard覺r. Bu k覺sa makalede, hakem ile tart覺s怬may覺 sec怬en antrenorlerin neden bu yaklas怬覺m覺 tekrardan gozden gec怬irmesi gerektigini tart覺s怬acag覺m.

Bunun yerine antrenorler, hakemlere kars怬覺 gelmektense onlarla nas覺l uzlas怬abileceklerini dus怬unmelilerdir. Bu, eskrimde koc怬lugun kritik yonleri uzerine uc怬 bolumden olus怬an bir parc怬an覺n ikincisidir. Bu dizideki diger makalelerin konular覺 yar覺s怬malarda koc怬luk, antrenor haz覺rlama ve sporcunun haz覺rlanmas覺d覺r.

HAKEMI ASLA KENDINI SAVUNMAYA ZORLAMAYIN

Hakemler bir antrenorle yap覺lan tart覺s怬ma sonras覺nda tus怬 ile ilgili kararlar覺n覺 nadiren degis怬tirirler. Birc怬ok antrenor bunu mant覺kl覺 bir s怬ekilde anl覺yor, ancak mac怬覺n s覺cag覺nda, yanl覺s怬 bir c怬agr覺 yap覺ld覺g覺na inand覺klar覺nda gereksiz yere sald覺rgan olmay覺 sec怬iyorlar.

Bu senaryoda insan dogas覺n覺n sizin taraf覺n覺zda olmad覺g覺n覺 anlamak onemlidir. Hakem kararlar覺ndan s怬uphe ediyor olsa bile, savas怬c怬覺 bir ton almak neredeyse her zaman savunma tepkisini tetikleyecektir. Yani bag覺rmak, ezmek veya surat asmak gibi davran覺s怬lar (inan覺n bana, hepsini gordum) sadece durumunuzu daha da kotules怬tirir.

Baz覺 antrenorler hakemle tart覺s怬man覺n ak覺ll覺 bir manevra olabilecegini dus怬unebilir, c怬unku mac怬覺n devam覺ndaki tus怬larda iyilik gostermesi ic怬in hakeme bask覺 yapar. Bunun gerc怬ekles怬medigini soyleyemem, ancak surdurulebilir bir strateji degildir ve kolayca geri tepebilir. Orada kalbini ve ruhunu veren eskrimcinin sizin sporcunuz oldugunu hat覺rlamak onemlidir ve sonuc怬ta hakemi c怬ok ileri iterseniz sonuc怬lardan muzdarip olacakt覺r.

ESKRIM HAKEMINE AKILLICA, YAPICI SORULAR SORUN

Hakemin sizin taraf覺n覺zda olmas覺n覺 istersiniz, bu yuzden hakemle uzlas怬maya c怬al覺s怬覺n. Degis怬ime, bir tart覺s怬ma gibi yaklas怬man覺n yap覺c覺 bir sonuca yol ac怬ma olas覺l覺g覺 c怬ok daha yuksektir.

Hakem tus怬u verdigi an tus怬u kazanman覺z ic怬in (video tekrar oynat覺lmad覺g覺 surece) yapabileceginiz hic怬bir s怬ey yoktur. Ancak, dogru sorular覺 sorarak gelecekteki puanlar ic怬in alg覺lar覺na rehberlik etmenin iki onemli yolu vard覺r.

ESKRIM HAKEMI NASILYNLEND襤R襤LMEL襤D襤R

Dogru sorular覺 sorman覺n gerc怬ek gucu, kac怬覺r覺lm覺s怬 olabilecek aksiyonlara dikkat c怬ekerek hakeme, antrenorluk yapabilmenizdir. Aksiyonu kim bas怬latt覺? gibi basit sorular sormak Kim k覺l覺c怬 temas覺 yapt覺? ve Bu aksiyonun neden rakibin atag覺 oldugunu bana anlat覺r m覺s覺n? son derece degerli bilgiler saglayabilir. Sporcunuz bir hareketi belirli bir s怬ekilde, hatal覺 yap覺yorsa ve hakem 嚙履lk seferinde bu hatay覺 kac怬覺r覺rsa, dikkatlerini dogru yere yonlendirirseniz bir dahaki sefere bu hatay覺 fark etmesi c怬ok daha olas覺d覺r.

ESKRIM SPORCULARINI NASIL EGITEBILIRSINIZ

Hakeme basit sorular sorarken tonunuzu ve kelimelerinizi kontrollu olarak kullan覺rsan覺z dus怬unulmus怬 ve daha ogretici bir cevap alman覺z muhtemel. Bu bilgilerle sporculara eskrim aksiyonlar覺 ile ilgili gelis怬tirici ve pozitif onerilerde bulunmak ic怬in daha iyi bir pozisyona gec怬eceksiniz. Hatta tek lamba ve hedef d覺s怬覺 tus怬lar hakk覺nda sorular sorabilirsiniz.

Yani, aksiyon hakk覺ndaki sorular覺n覺z覺 iyi dus怬unerek sorun, ard覺ndan hakemin cevab覺n覺 dinleyin. Hakem cevab覺n覺 anlatmay覺 bitirdikten sonra, anlad覺g覺n覺z覺 veya ayn覺 fikirde olmad覺g覺n覺z覺 kafan覺z覺 hareket ettirerek belirtin. Hakemin anlad覺g覺n覺z覺 anlamas覺 onu desteklediginizi gostermekle birlikte, daha iyi bir ilis怬ki kurman覺za yard覺mc覺 olur. Bu bilgiler sizin, sporculara aksiyonlarda yol gostermenize ve hakemin size ve sporcunuza daha anlay覺s怬l覺 davranmas覺 ile sonuc怬lanabilir.

HAKEMIN RUH HALINDEN HABERDAR OLUN

Bu yaklas怬覺mdaki bir uyar覺, eskrimcilerin oldugu gibi hakemlerin de farkl覺 kis怬iliklere sahip olmas覺d覺r. Hakemler uzun bir sure c怬al覺s怬t覺klar覺 ve genellikle eskrimciler, ebeveynler ve antrenorler taraf覺ndan taciz edildikleri ic怬in SAYGIYI C怬OK HAK EDIYORLAR. Antrenorlerin hakemin ruh halini okumas覺 ve bir soru sorman覺n yarardan c怬ok zarar verip vermeyecegine karar vermesi onemlidir. Unutmay覺n, eskrimciler sadece kendi musabakalar覺nda yar覺s怬覺rken, hakemler turnuva boyunca bas怬ka birc怬ok etkinlige devam ederler.

SPORCULARINIZA IYI ORNEK OLUN

Ag覺rdan al覺n! Tart覺s怬man覺n hem hakemle olan ilis怬kiniz hem de sporcunuz uzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.

Bir antrenor olarak, sadece eskrimci olarak buyumelerinden degil, ayn覺 zamanda karakterlerinin gelis怬iminden de sorumlu oldugunuzu unutmay覺n. Her zaman fark覺na varamayabilirsiniz, ancak her hareketinizi izliyor ve is怬liyorlar. Onlar ic怬in belirlediginiz ornekle neyin dogru neyin yanl覺s怬 neyin iyi neyin kotu oldugunu ogreniyorlar.

Rekabetin stresi, kis怬iliklerimizin istenmeyen yonlerini ortaya c怬覺karma egilimindedir, bu nedenle, ebeveynlerin, sporcular覺n ve hakemlerin gozunde olumlu bir rol modeli olarak pozisyonunuzu koruyun.
Orjinal Metin: How To Work With Referee At Fencing Competitions
Yazar: Ed Kaihatsu
eviri: P覺nar Miray iik

Dip Not: Ed Kaihatsu, Northwestern Universitesi’nin eski Ortak Bas怬 Eskrim koc怬udur. Bundan once Pennsylvania Universitesi ve Illinois Universitesi’nde Eskrim Mudur Yard覺mc覺l覺g覺 yapt覺. Ayn覺 zamanda S怬angay, C怬in’deki SECA Spor Akademisi’nin Eskrim Program覺 Direktoruydu. Ed ayn覺 zamanda uzun zamand覺r musabakalara kat覺lan bir eskrimci, iki kez milli tak覺m uyesi olan bir sporcu ve yak覺n bir zamanda alt覺 kez ulusal s怬ampiyon olan bir veterand覺r.

YORUM YAZ

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir